قالب وردپرس درنا توس
خانه / تازه‌ها / بیوتکنولوژی / مروری بر کاربرد چند آنزیم صنعتی

مروری بر کاربرد چند آنزیم صنعتی

متین روستایی: از بین مهمترین آنزیم های صنعتی می توان به آمیلاز و پکتیناز اشاره کرد. از جمله موارد اسـتفاده ایـن آنزیم ها می توان به کاربرد بی نظیرشان در صنعت تولید گلوکز از نشاسته و آبمیوه گیـری تهیـه انـواع خمیرهـای نانوایی تخمیر چای و صنایع چوب و کاغذ اشاره کرد. با توجه به نیاز روزافزون به این آنزیم هـا، پـژوهش درمورد تولید مقرون به صرفه آنها ضروری می باشد. انتخاب ارگانیسم مناسب نقش کلیدی در تولید بالای آنزیمهای تجاری دارد. یکی از این میکروارگانیسم ها که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اسـت جـنس آسـپرژیلوس مـی باشد که از قارچهای ناقص و دارای تنوع گونه ای فراوان است که کاربردهـای مفیـدی دارداز جملـه مـی تـوان بـه استفاده از گونه های مختلف این قارچ در صنایع غذایی و آب میوه، چوب، کاغذ و نساجی، اشاره کـرد گونـه های این جنس تولید آنزیمهای خارج سلولی متنوعی می نمایند که از میا ن آنهـا آنزیمهـای پکتیناز و آمیلاز دارای اهمیت اقتصادی ویـژه ای هـستند. کـاربرد سـایر قارچهـا همچـون پنـی سـیلیوم-تریکودرمـا و حتـی اکتومایکوریزه ها یا باکتری هایی چون باسیلوس کلوستریدیوم برای بهینه سازی تولید آنزیم ها مورد توجه می باشد.

Mororri bar Karbord Chand Enzyme Sanaati

تصویر: طرح مفهومی از آنزیمهای صنعتی. منبع: فیزارگ.

مواد پکتیکی، کمپلکس ماکرومولکول های گلیکوزیدی با جرم مولکولی با هستند که در گیاهان عالی یافت می شوند. این ترکیبات با ایجاد یک یه چسبناک خارج سلولی نازک بین دیواره های سلول های جوان مجاور، مسول تمامیت ساختاری و انسجام بافت گیاه را به عهده دارند. آنزیم پکتیناز یکی از مهمترین آنزیم های صنعتی جهان محسوب می شود که از طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها و قارچ های رشته ای تولید می شود. این آنزیم استفاده های زیادی در صنایع آبمیوه سازی،نساجی،روغن کشی و غیره دارد. گلوکز بهترین منبع برای قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس برای تولید آنزیم پکتیناز است. علت این بهتر بودن را می توان در دسترس بودن آسان تر و جذب راحتره گلوکز برای قارچ نسبت به ۲ منبع کربنی دیگر دانست که این باعث رشد سریع تر و بیشتر قارچ می شود. همچنین می توان نتیجه گرفت این قارچ در دمای ۶۰ درجه و اسیدیته ۳ در حضور هر سه منبع کربن قابلیت رشد و تولید آنزیم را دارد. از آنجا که این شرایط در صنعت آبمیوه سازی مناسب است می توان گفت قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس گزینه ی مناسب برای تولید آنزیم پکتیناز برای این صنایع است.

پژوهشی دیگر درباره ی بهینه سازی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز-بنتونیت و پلی وینیل است.  دراین پژوهش از روش سطح پاسخ به منظور تعیین مقادیر بهینه آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدون جهت شفاف سازی و پایداری آب کیوی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزودن این مواد، میزان کدورت کاهش و شفافیت افزایش یافت. در نهایت از مقدار مواد فنولی نیز کاسته شد. افزایش غلظت بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدون باعث کاهش میزان ویسکوزیته آب کیوی گردید. ویسکوزیته-کدورت و شفافیت به غلظت آنزیم و بنتونیت بودند وابسته بودند. همچنین تحقیقات نشان داده است که در مورد ضایعات صنعتی گوجه فرهنگی-تیمار آنزیمی بدون تیمار اتانولی برای افزایش میزان خلوص لیگوپن مناسب تر است.داشتن رنـگ مطلـوب در فـرآوردههـای مختلـف غـذایی از نظـر مصرف کننده نشانه فرآیند مناسب تولیـد و کیفیـت مطلـوب محصـول است. به همین دلیل استفاده از رنگدانـه هـای سـنتزی یـا طبیعـی در صنایع غذایی رواج دارد. امـا امـروزه بـه دلیـل نگرانـیه ـا از مصـرف رنگهای سنتزی و تمایل مصرفکنندگان به اسـتفاده از منـابع طبیعـی رنگی، توجه به سـمت اسـتفاده از رنگدانـه هـای طبیعـی جلـب شـده است.

هیدرولیز شیمیایی تو سط ا سیدها و هیدورلیز آنزیمی به و سیله آنزیمهای سلولازی میبا شد که تو سط میکروارگانی سمهای مختلف تولید میگردد. با توجه به م شکلات هیدرولیز اسـیدی سـلولز، محققات توجه بیشـتری به هیدرولیز اسـیدی سـلولز، محققان توجه بیشـتری به هیدرولیز آنزیمی به وسـیله آنزیم های ســلولازی نموده اند. این آنزیم ها پیوند گلیکوزیدی را به طور اتفاقی از وسط ملکولهای سلولز قطع کرده و تولید قطعات کوتاه الیگوساکاریدی می نمایند و با توجه به گستردگی منبع سلولزی، سلولازها از اهمیت ویژهای در صنایع مختلف برخوردار هستند. هیدرولیز آنزیمی سلولز نســبت به هیدرولیز شیمیایی آسانتر و ارزانتر بوده و محققات توجه بیشتری به آن دارند.

منابع

پاست سحر, ناظمی علی, خاتمی نژاد محمدرضا, میری نرگسی میرساعد, موسوی ساناز, صالحی آرزو. جداسازی و شنا سایی ملکولی سویه های با سیلوس تولید کننده سلولاز از خاک جنگل. زیست فناوری میکروبی : بهار , ۱۳۹۱دوره ۴ شماره ; ۱۲از صفحه ۱تا صفحه .

صارمی نژاد سولماز, حمیدی اصفهانی زهره, عزیزی محمدح سین. امکان تولید سلولاز با ا ستفاده از قارچ نورو سپورا اینترمدیا به روش تخمیر حالت جامد. مجله علوم و صــنایع غذایی : پاییز , ۱۳۸۳دوره , ۱شــماره ; ۲از صــفحه ۳۳تا صفحه

درباره MATIN.R

این نوشته هم جالبه!

یماری کروهن

روشی نوین برای درمان بیماری کورهن با استفاده از باکتری‌ها

پژوهشگران دریافتند که آنزیم تولید شده توسط فلورمیکروبی نامتوازن در دستگاه گوارش انسان به بیماری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *